Узаконяване Рекламни Табели

Проектна документация за узаконяване на рекламни табели

Наредба  http://www.sofiacouncil.bg/index.php

ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПО КОЯТО СЕ
ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ


І. За покривна реклама /светещи ажурни букви/, реклама върху калкани на
сгради и фирмени надписи

1. Архитектурна част
1.1. Ситуационно решение в М 1:1000– изяснява местоположението на сградата и
разполагането в план на рекламното съоръжение спрямо нея.
1.2. Фасадно и планово решение в М 1:100, 1:50 или 1:20 – показва
местоположението и параметрите на рекламния елемент спрямо фасадата и плана на
сградата.
1.3. Обяснителна записка

2. Дизайнерска част
2.1. За покривна реклама и фирмени надписи – лого на фирмата и детайли на буквите,
начин на закрепване и др.
2.2. Проект за графично и цветово оформление
2.3. Други допълнителни материали /перспективи, макети, колажи и др. доказващи
адаптиране на обекта в градската среда – по избор на проектанта/

3. Инженерна част
3.1. Конструктивен проект
3.2. Проект за ел. инсталации с указан начин на захранване /за светещи реклами/
подготвени и подписани от  инженер конструктор, член на  Камарата  на Инженерите в инвестиционното проектиране КИИП с платен годишен членски внос

4. План Безопасност и Здраве